LIST OTWARTY C.D…

Trwanie w sieci ma naprawdę ogromną MOC! Rozpowszechnianie Listu Otwartego do Pana Ministra nade wszystko na portalu facbooka  jest OGROMNE !! Zaproszenie do udziału w udostępnianiu tekstu przyjęło TYLKO PRZEZ JEDEN DZIEŃ 3 500 osób! Wierzmy z całych sił , że otworzą się serca polityków wobec tych najsłabszych. Nie mamy Związków Zawodowych , często brak sił, zmęczenie Wasze ogranicza domaganie się praw należnych . Wspaniałe zaangażowanie ze strony Marzenki, Mamy Anulki …” Kliknęła „ wiadomość – tekst Listu do odczytania, poparcia na CAŁY ŚWIAT ! – i poooooszło !  Warto podkreślić, że  kilka miesięcy decydenci koncentrują się na Rodzinie, dzieciach. Wczoraj odbyło się głosowanie w sprawie uznania urlopów macierzyńskich . Projekt przeszedł jednogłośnie.  Pierwszy raz od wielu lat Posłowie byli zgodni w tym temacie !!!

W Rodzinach …są też chore dzieciaczki . Życie trochę inne , jak zdrowych maluszków. Trudne, bolesne, okupione bólem, cierpieniem .  Wam pomoc należy się  ogromna. Wiele luk prawnych czas wypełnić  . Wszak  świat należy do wszystkich …to takie oczywiste.Dziękuję w imieniu  swoim, każdego Rodzica strudzonego , który  daje całego siebie  DZIECKU, DOROSŁEMU CHOREMU…Dziękuję za solidarność w tym majowym „zrywie”…na rzecz  najsłabszych .

483616_493014007387193_1615843193_n„Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.
Bo­wiem każde­go dnia wraz z dob­rodziej­stwa­mi słońca Bóg ob­darza nas chwilą, która jest w sta­nie zmienić to wszys­tko, co jest przyczyną naszych nie­szczęść. I każde­go dnia uda­jemy, że nie dos­trze­gamy tej chwi­li, że ona wca­le nie is­tnieje. Wma­wiamy so­bie z upo­rem, że dzień dzi­siej­szy po­dob­ny jest do wczo­raj­sze­go i do te­go, co ma do­piero na­dejść. Ale człowiek uważny na dzień, w którym żyje, bez tru­du od­kry­wa ma­giczną chwilę. Może być ona uk­ry­ta w tej po­ran­nej porze, kiedy przekręca­my klucz w zam­ku, w przes­trze­ni ciszy, która za­pada po wie­czerzy, w ty­siącach i jed­nej rzeczy, które wy­dają się nam ta­kie sa­me. Ten mo­ment is­tnieje nap­rawdę, to chwi­la, w której spływa na nas cała siła gwiazd i poz­wa­la nam czy­nić cu­da. Tyl­ko niekiedy szczęście by­wa da­rem, naj­częściej trze­ba o nie wal­czyć. Ma­giczna chwi­la dnia po­maga nam do­kony­wać zmian, spra­wia, iż rusza­my na poszu­kiwa­nie naszych marzeń. I choć przyj­dzie nam cier­pieć, choć po­jawią się trud­ności, to wszys­tko jest jed­nak ulot­ne i nie po­zos­ta­wi po so­bie śla­du, a z cza­sem będziemy mog­li spoj­rzeć wstecz z dumą i wiarą w nas samych.
Biada te­mu, kto nie podjął ry­zyka. Co praw­da nie zaz­na nig­dy sma­ku roz­cza­rowań i ut­ra­conych złudzeń, nie będzie cier­piał jak ci, którzy pragną spełnić swo­je marze­nia, ale kiedy spoj­rzy za siebie – bo­wiem zaw­sze do­gania nas przeszłość – usłyszy głos włas­ne­go su­mienia: „A co uczy­niłeś z cu­dami, który­mi Pan Bóg ob­siał dni two­je? Co uczy­niłeś z ta­len­tem, który po­wie­rzył ci Mis­trz? Za­kopałeś te da­ry głębo­ko w ziemi, gdyż bałeś się je ut­ra­cić. I te­raz zos­tała ci je­dynie pew­ność, że zmar­no­wałeś włas­ne życie.”
Biada te­mu, kto usłyszy te słowa. Bo uwie­rzył w cu­da, do­piero gdy ma­giczne chwi­le życia odeszły na zaw­sze”. Paulo Coelho

Babcia Gosia

PS. Przeogromna prośba w imieniu Rodziców Kubusia Zach…maluszek ma AUTYZM. Rodzice mają szansę wyjazdu na turnus rehabilitacyjny – to koszty… Wsparcia ze strony NFZ – ŻADNEGO !!  Niemoc przeszywa najbardziej wobec takich sytuacji ; ratujesz, wspierasz dziecko, jest szansa na kolejny krok do przodu , a tutaj schody : Zapraszamy, tylko opłać…za co, nikt nie pyta. Odsyłam do strony Kubusia;

http://www.dlakubusia.com.pl/nasza-walka/

4 komentarze


  1. Kochana Babciu Gosiu jesteś CUDOWNA i wspaniała, mimo swojej ciężkiej choroby masz siły i myślisz o naszych wszystkich dzieciaczkach. Nie wiem, czy słowo dziękuję wystarczy, ale wiedz Najcudowniejsza Osobo, że Twoja pomoc i siła pozwala przetrwać i wierzyć, że jednak to wszystko ma sens. Dziękuję życząc sił i zdrowia

    Odpowiedz

  2. Jest Pani wspaniała!!!!!!!!!Mimo swoich zmartwień myśli Pani także o innych ,daje Pani siłę nam …rodzicom chorych dzieci,przywraca Pani wiarę w to co robimy dla naszych choruszków choć często sił już brak.Zyczę zdrowia bo jesteś Babciu Gosiu bardzo potrzebna!!!!!!!!!!!!!!!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *